Franino pripovedanje iz Martinšćice na Cresu

Pučki prijatelj, 14. travnja 1921.

Jur.: Zdravo, kumpare Frane, dobar dan! Kede si bil toliko vremena, da se nismo videli?
Fr.: Boh ti dal zdravje, kumpare Jure. Ah da znaš kuda sen bil ove osan dan, ke se nismo videli. Ali pus me malo na miru, da malo počinem, jer sen ti vero truden.
Jur.: Posedimo se malo ovde pod hlat pak mi povej malo, kuda si bil i če si doživel.
Fr.: Imej malo pacijenci. Boh te videl, ter znaš, da ti vavek sve poven, kuda gren, če doživin i če vidin, i ti mene. Ali znaš, da mene ni dosti hlat, nego bi trebalo se malo i napit jer sen žajen, a znaš, da kada se šlovek malo napije, mu gre boje beseda.
Jur.: Ma če me toliko činiš penat; ja imam ovde jenu tikvu vina, pak se napij.
Fr.: Živio, na zdravje!
Jur.: Boh ti dal zdravje kunpare Frane, i sto let živet, napij se i počni već jedanput s tvoju prediku.
Fr.: Donke ću; ti ćeš se vero začudit i nasmet, kada ti budem povedal, kede sen bil, če sen doživel i videl.
Jur.: Ala šu, pošni već jeden put.
Fr.: Ja sen ti bil va Cres, da ću ja tan kupit malo ula, i sen doznal, da oni od komuna nisu još javili po seleh, da su izložene lišti od votacijoni, samo neka škadi vreme, da ne budu naši već mogli reklamat. A kako znaš dobro, ja ne znan ni štat ni pisat, sen ti zel jenoga moga prijatela, ki zna dobro štat i pisat, i smo ti šli na komun i prepisali smo listi od svih sel, i onda sen ti šel z vaporon va Martinšćicu, i dal sen tu listu našin juden, ki se dobro u te stvari razumeju, aš popa Don Karla Hlača ni već va Martinšćice.
Jur.: Ma če to govoriš, da već ni pop Karlo Hlača va Martinšćice, ki već je 17 let onde, i od svih ljubljen i čašćen. Če se je zahvalil na službe?
Fr.: Če ne znaš niš? Kada je puknul glas, da smo pod Italiju, još na 14 novembra pasanoga leta, za voju onoga maloga, su ga karabinjeri spravili va Jugoslaviju; ali kako sem malo čul va Cresu, će prit berzo nazada i preko njegove voji.
Jur.: Donke fini. mi poveć od ote listi od votacijoni, kako je to bilo?
Fr.: Da znaš ka komedija! Od 130 glasi, ke su bile va liste, ih je 70 fajenih bilo; nekomu dan, kada je rojen i godišće, a nekomu i ime, samo da ne budu mogli votat, a preko 20, ki nisu nanke bili va lište, učinili su ti reklamacijoni i poslali subito šloveka va Lošinj na komesarijat, zač je
bil zadnji dan.
Jur.: Sreća da si se ti trefil kunpare. A če govore Martinšćani? Čeju poć votat?
Fr.:. Svi do jenoga iz Martinšćice. Če ne znaš, da Martišnjani su na glasu Hrvati! I Jeden stari od 90 let je bil. već, ako je na liste, da će i on poč votat, i znas 4 uri moraju hodit do birališta u Belej.
Jur.: Bravo, to mi je drago čut. Da bi tako učinili svi naši po Istre! Neka zna svet, da smo živi i da se ne ćemo pustit pejat za nos. Mi smo Jugosloveni bili i ustat ćemo. Krv ni voda! — A če mi još poveš?
Fr.: Imel bim ti više toga za poveć, ali ću pustit za drugi put; ću ti poveć, kako sen pasal na Štivanu i Beleju.
Jur.: Dunke Boh kumpare, do vijenja!
Fr.: Boh s tobu, dokle se vidimo!