Od prinešenja tijela sv. Romula mučenika, odvitnika Lošinja maloga

Pučki prijatelj, 25. siječnja i 25. veljače 1903. godine.
Priopćujemo ovaj opis ne radi njegove vrsnoće, nego da se vidi, kako su Maloselci govorili, pisali i radili prije 176 godina.

Zabilježio D.n Martin Morin, kapelan lošinjski: † god. 1757.
Z dopušćenjem prisvitloga i pripoštovanoga Nikule Dražića, biskupa od Osora, ali njegova gospodina Vikaria jenerala D.n Osipa Milanese Arkižakna na 4 maja 1727 bile su ponesene svete kosti sv. Romula od crikve sv. Marie u parokialsku crikvu sv. Martina radi da crikva sv. Marie imala se je razgrušiti i učiniti veća za komod puka i udilje kada bi dospivena ista crikva nova z onin dopuštenjen istih Superiori na 7 setembra 1727 bi prenešeno isto sv. tilo sv. Romula od zgora rečene crikve parokialske sv. Martina u crikvu novu z jednim slavnim blagdanjim procesionom u jednomu mrtvarskomu nosilu carljenomu, koj ima biti postavljen oli obišen u istoj crikvi novoj na gredah za vičnju uspomenu meju dvimi zarcali z načinjenjem ozgora meju jednim okom lipo načinjenim; kojega jesu nosili četire redovnici obučeni u kameži i u tunicelah, to jest pripoštovani Dn. Nikula Mezulić, plovan od Promonturi i pripoštovani Dn. Petar Petrina od Lošinja veloga i pripoštovani Dn. Petar Moričić, redovnik ovoga mista dali plovan od Pomera i poštovani D.n Šimun Baričević, stariji kapelan veloga Lošinja.
Baldakin svarhu istoga tila svetoga nosili su gospodin Petar Štefić, sudac u ono vrime Lošinja veloga Martin Nikolić, sudac u ono vrime ovoga mista Lošinja maloga; gosp. Bonaventura Botterini, nodar očiti veloga Lošinja i Matij Kozulić, nodar očiti ovoga mista.
Relikviju istoga svetoga najzada nosil je pripoštovani Dn. Gašpar Fedrigo, plovan u ono vrime ovoga mista, obučen, u kamižu i pluvialu carljenovu pod lumbrelu, koju je nosil D.n Romulo Busanić. Bili su mnogi redovnici forešti na istomu procesijonu. Mnoge sviće bile su u to vrime i forešton dane; 28 dumpliri nosili su se u procesijoni i od starešin ovoga mista i od onih veloga Lošinja.
Ista procesion izdvigla se je od crikve parokialske svetoga Martina okol tri ure sunca prema jednoj crikvici svarhu porta od Baldarak (Baldarke (tal. Val d’ Archc) zove se luka odmah do ceste, što vodi iz Maloga u Veli Lošinj), kadi biaše načinjen jedan oltar z drugin urešenjem i tenda ozgora od gospodara Luke Busanića i njegova brata Nikule, od Franića Martinolića zeta istoga Luke, od Ivana Kozulića i njegova brata Tomića. Vazda procesijon bila je akompanjana saludivanjen od maškulov debelih. Kada izajde procesion od crikve, saludaše maškulov okolo. Ove kada dospiše pozdravi procesion z maškuli i s puškami. Ivan Taraboća, Ivan Martinolić, Ivan Sutora svojim bratom i kada dojdoše zgora rečenoj crikvici svarhu Baldarak, postaviše svetu relikviju svarhu dva kušina carljena, pripravna zvarhu altarića, i ovdi pival je evanjelje D.n Alesandro Bonicelli, kapelan od veloga Lošinja obučen u pluvialu, i ovi nosil je ruku svetoga Vincenca mučenika i budući rekal molitvu od svetoga, gosp. Plovan da blagoslov z relikviju od svetoga. Uzdignu se procesion prema crikvici, koja jest na Valdagustu, kadi isti Luka Busanić z drugimi zgora imenovanimi učiniše pozdravljenje veliko saludivanjen od maškulov i pušak svake varsti, koji dospivši, Marko Nikolić učini pozdravljenje z mnogimi maškuli debelimi i prohodeći pod kuću Blaža Picinića saluda nikoliko, paka jošće sini Nikole Picinića i Antun Knežić od Ćunskoga. Kada dojde procesion sprid kuće Matija Busanića učini veliko pozdravljenje z maškuli debelimi i joŠće bi bil učinil da imadiše maškulov, jere biaše praha.
Kada paka dojde procesion suprotiva kući Romula Busanića i D.n Matia Ivičića z njegovim bratom Jakovom, pozdraviše nju saludivanjen maškulov debelih; ovako učini Matij Ostroman, Matijarić i Martin Nikolić. Kada dojdoše pod kući Ivana Taraboće pok. Martina, učini mnogi tiri od maškulov. A kada dojde procesion suprotiva kući gosp. plovana i njegovoga netjaka Antona Kozulića, pozdravi procesion sve z maškuli debelimi i da bi jih bil mogal imati odviše jošće bi bil učinil jere praha biaše pripravno.
Kada dojdoše na piacu, činili su se mnogi tiri, veliko saludivanje u brodi, a zgora rečeni Luka Busanić svojin bratom Nikulu pozdravi z maškuli velimi i malimi.
Dojde procesion sprid crikvice Nikule Dobrilovića i njegovi brati i rodbina učiniše nemalo pozdravljenje z maškuli od veloga Lošinja; postaviše svetoga svarhu oltarića lipo načinjena od zgora rečenoga Nikule i bratov. Pival je evanjelje Dn. Ivan Verbas, treti kapelan ovoga mista i dospivši ga gosp. plovan reče molitvu od svetoga, blagoslovi z relikviju tere se uputi procesion prema Studencu.
U to vrime činilo se je broj neizbrojni od saludivanja svake varsti maškulov, kanunov i maškulov malih toliko na kraju, koliko na tartanah, koje bijahu u mnogomu broju. I »Marceliana« gospodina Karla Zanchi, gospodarovana od Dumića Dunkića. Bila bi stvar duga brojiti je jedan po jedan, odviše nemore se reći nego da sva vala, vas porat ostal je u jednomu dimu. Kad projde procesion pod kuću Matia Baldina učini nikoliko tiri; paka Šimun Cačević i Matij Taraboća od Franića učiniše ne malo saludivanje z maškuli. Pojde procesion po kantunu Matia Ivkovića: pozdravi ju kolikogodir i drugi. Kada dojdoše na Studenac, kadi biaše pripravan -treći oltarić, načinjen od Marinka Ljubkovića, kojega sini u družbi Ivana Opata učiniše mnogo saludivanje svake varsti. Postavljeno tilo sveto na oltarić, pival je evanjelje Dn. Matij Taraboća, kapelan od Sansiga, paka reče gosp. plovan molitvu od svetoga i dade blagoslov treti put. Uputi se procesion prema crikvi novoj za saludivanjen svake varsti, prohodeći, pozdravi ju Marko Marketić svojim bratom; meju kuću pokoj. Petra Jadrošića i Martina Morina pozdraviše meštar Blaž i tako pod kuću Martina Kozulića čulo se je ne malo saludivanje. Ali kada dojde procesion blizu crikve, počeše dati oganj maškulom. Kapi bili su Anton Kozulić pok. Dumića i Matij Morin pok. Ivana i vazda su naslidovali procesion saludivanjen okolo crikve. A zada crikve dade oganj nikolikim maškulom debelim mnogokrat imenovani Matij Busanić; a na vratih zažga ga Luka Busanić veće krat imenovan. Kada ulizoše u crikvu, dojdoše k velomu oltaru, uzdvignu od kataleta sveto tilo Dn. Martin Morin, drugi kapelan i Dn. Ivan Verbas, treti kapelan i načiniše ga svakim poklonstvom u škrinju pripravnu, koju zatvori s kristali olitivam zarcali Dn. Martin Morin a gosp. plovan dade blagoslov z relikviju puku, koj biaše u velikomu broju, jere veći dil od .veloga Lošinja bijaše došal, tako jošće od Osora, od Nerezin, od Ćunskoga i od Istrie. Paka zatim se poče govoriti misa velika solene na čast svetoga, koju intona gosp. Plovan od veloga Lošinja, a misu kantal je gosp. plovan. Za evanjelje nastojal je Dn. Šimun Barićević, stariji kapelan od Lošinja veloga; za pištulu zgora rečeni Dn. Martin Morin; paka g. plovan reče prediku na poštenje svetoga.
Na misi učiniše saludivanja priko običajnoga i na svih oltarih gorili su kandeloti 54. Kanturi bili su u procesionu Dn. Martin Morin i Dn. Antun Premuda stariji. Kada se dospi misa izajdoše vanka crikve gosp. plovan z drugimi redovnici i pozdraviše jih s trimi ali s petimi tiri. Paka zazvaše ljudi furešti u brasku kuću kadi im dadoše obid: kruha, vina staroga i riži.
Sprida procesiona hodil je tamburo z bandiru, koju je nosil Marko Mihovilović od Promonturi i s njim dvanajest mladićev dobro obučenih. Zvoni su zvonili i kampanali u obadvih crikvah pet dan pria.
Prah, koj se je stratil, kada se dvignu procesijon od crikve sv. Martina i kada se postavi sveto tilo u crikvu novu i na veloj misi, bil je kupljen od karitadi, koja se je našla u mistu od vina i od pinez. U subotu večer na 6 miseca (setembra) učiniše se ognji, mećahu se rokete” u ajer i svu noć se je bdilo zvoneći zvoni.
Narednik od procesiona bil je Martin Nikolić Salata. Za učiniti veće poštenje svetomu, Dn. Martin Morin činil je doći od Cresa spiezariju, paka z kuntra piezariju od Matia Busanića i od Romula Busanića dvanajest maškulov velih, a Anton Kapo pošal je bil dignut oni od Osora i od Nerezin.
Priopćio Jeremija B.