1652, 16. travnja – Ustrine

Jesus Marije. 1652, avrila dan 16. Pokojni Dumić Stanići, budući u maloj nemoći, a u dobroj pameti, priporučuje bogu dušu, a telo materi zemļi. A sada pušćam moju ženu donu i madonu i da je gospodarica varhu svih moj<i>h dobar, dok je živa. I pušćam svetomu Martinu zemļu, ka je pri tarsj<u> braskom kol crikve. I pušćam reversarij toliko ovac. Pisah êa don Êakov Leci<ć> kapelan s Ustrin.


izvor: Leo Košuta: Glagoljski tekstovi u arhivu osorske općine