Dopis iz Ustrina

Pučki prijatelj, 10. travnja 1907.

Ustrine, dne 29. Ožujka.
Dragi »Pučki Prijatelju!« Čitao sam u Vašem listu, kako valja sadit merikansku lozu. Ću Vam pisat tugu i žalost: Kako će kod nas merikanska loza rodit, kad kod nas ni bilo nikat nijenoga naučitelja, koji bi nam pokazao i naučio, kako se to sapuje (kopa) i cepa. Ja ne znan, kako bi to moglo biti. To bi moralo bit, da ne haje za nas naša općina iliti komun. NaŠ narot je dosti vridan i kapac, ali bez nikakve škole. Bi moglo štagot biti, ali ni slošćini (sloge). Što ćete ? Kod nas je slabo, aš nimamo nijednoga ki bi za nas govorio: niti popa niti ništa. Pop nam dojde iz Beleja svako osan dan i kad ki umre, dojdega naredit iliti zakopat.
Kod nas su bili tunolovi dve, ma danas već ni ni toga. Judi gredu u Ameriku, koji je jak i kripan. A boje, da bi kod kuće stal ze svoju fameju; aš’ ki ide u Ameriku, ki ga već vidi, vidi. Ki jimaju doma žene, zaboravjaju na njih, a ki ima oca i mater, zaboravi na oca i mater, pa nikat već ne gre kući. Od našega sela od stosedamdeset duš jima dvajset muževa u Americi. Žene nose veli tarbuh, a muži su im po svitu. A ja ne znam kako je to, ma na svaki mod znak je, da pošteno ne živu.
Kod nas je bila velika bolest sečnja meseca, po našu rečena »flajenca«. Na stosemdeset duš bilo je preko dvajset bolestnih. Naš ancijan pisal je na našu općinu za trih siromah, za kih plaća kasa ubožka. i još toliko osoba drugih, da dojde lečnik, koga plaćaju svi šotokomuni. Pisal je na 22 sečnja, a došal je na parvi veljače! Vižitiral je onih siromah, a drugoga ni videl nikoga. Jedan covik ga je videl, kada je hodil ća. Toliko ga je molil, da mu dojde vižitat ženu; jedva ga je umolil. Kada je vižital, mu je zel šest kurun! A toliki drugi su ga čekali kako Mejsiju i ni utel nikomu doć. Mi se para, da smo i mi judi, stvoreni na sliku i priliku Božju, pa bi se i za nas moralo imet malo više srca.
Miko Muškardin.