Upiti i odgovori

Pučki prijatelj, broj 12, 30. travnja 1911.

Molim Vas najuljudnije, da biste blagoizvoljeli odgovoriti na slijedeća dva pitanja (A. L. Sv. Martin, otok Cres).

I. Pitanje: Čuo sam, da vlada ne će više uzdržavati na svoj trošak uzor-maslinike, već da je opredijelila nekoliko tisuća kruna za nagrade onima, koji budu imali dobro uređene maslinike. Molim Vas, da me obavijestite, što je na stvari. Ako će se dijeliti nagrade, pita se, kamo valja slati molbe i što se za to zahtijeva.
Odgovor: Vlada je već napustila uzor-maslinike po čitavoj Istri. Zato je odredila novčanu svotu za nagrade onima, koji će uzorno urediti svoje maslinike. Glede nagrada vlada raspisuje natječaj. Kada će natječaj biti raspisan, bit će javljeno u ‘Pučkom Prijatelju’. Kod te prigode bit će također razjašnjeno, kamo valja slati molbe i što se zahtijeva od onoga, koji želi dobiti nagradu. Čitajte dakle ‘Pučkog Prijatelja’!

II. Pitanje: Prošle sam godine čitao u ‘Pučkom Prijatelju’, kako je više njih sa otoka Krka dobilo nagrade za nasade američkom lozom, no nijesam opazio, da je dobio nagradu itko sa Cresa. Jesu li nagrade bile raspisane samo za otok Krk? Možda se sa otoka Cresa nije nitko javio! Hoće li ove godine dijeliti vlada kakve nagrade za vinograde? Kamo se imadu otpremiti molbe i do kada?
Odgovor: Ne raspisuje se natječaj za nagrade za nasade američkom lozom. Može se dakle uložiti molba u svako doba. Vlada nagrađuje na izmjence stanovnike stalnih krajeva. Ove godine bi mogli doći na red Cres i Lošinj. Hoće li vlada i ove godine dijeliti nagrade za vinograde, ne znamo. Sa otoka Cresa ih se javilo zadnji put mnogo. Molbe se šalju u svako doba putem kotarskog poglavarstva na namjesništvo.

Vinogradarstvo na otoku Cresu

Pučki prijatelj, broj 16, 25. kolovoza 1905.

Nova amerikanska loza zahvatila je mah i po ovom otoku. Premda se već po svim creskim župama sadi, to je ipak vranska župa u tom pogledu najnaprednija. Ima tamo seljaka, koji su već minule godine učinili do 70 hek. vina, a to nije malen broj za jednu seosku obitelj. Ove pako godine, ako nas ne bi Bog pohodio kakvim zlim vremenom, nadamo se obilnom rodu. Doduše, one kiše, koje su vladale za vrijeme cvatnje, počinile su ne malenu štetu, jer se u velike osulo grožđe, nu mi ćemo biti zadovoljni, ako poberemo i ono, što je ostalo.
Danas vise nema župe, u kojoj ne bi bio uzoran vinogradarski vrt, a osim toga ima i divnih privatnih vrtova. Continue reading “Vinogradarstvo na otoku Cresu”

Praktični tečaj o cijepanju losa

Pučki prijatelj, 25. listopada 1904.

Praktični tečaj o cijepanju losa obdržavao se u vladinom vrtu Kimpu.
Tečaju je prisustvovalo 40 učenika i učenica iz raznih mjesta političkog kotara lošinjskog. Ovima bje podijeljena potpora prema udaljenosti njihovih boravišta u iznosu od 6—14 kruna. Prijavilo se bilo doduše do 300 osoba, koje su željne bile tom tečaju prisustvovati, al im se mnogima molbe radi pomanjkanja potpornih srestava morale kao neuvažene povratiti. Continue reading “Praktični tečaj o cijepanju losa”

Odgovor na dopis «Vladin vrt u Stivanu»

Naša sloga, 1. listopad 1910.

Veoma me iznenadio onaj dopis, te se presenetih od čuda, kad sam pročitao, da se netko uzrujao na moju rieč, da nam je od vladinog vrta mala korist.
Predjimo na stvar. Najprvo neshvaćam dopisnikovu rieć: „Umišljeni dopisnik”, šta je tim htio reći? Ja nisam umišljen niti upućen od nikoga, ja nisam običan služiti za orudje nikomu, već sam sam iz svoje, glave i svojom rukom pisao, ne kao učenjak, već, kao prosti težak i kao takav neću se bojati ni sramiti i javno podpisati svoje ime, ako trebalo bude.
Sad ću odgovoriti na nekoje točke dopisa, ne radi dopisnika, već da čitatelji dobiju bolji pojam o stvari. Continue reading “Odgovor na dopis «Vladin vrt u Stivanu»”

Vladin vrt u Štivanu – konac

Naša Sloga broj 69. – Pula, 3. rujna 1901

(Prethodi)
Izučenje u ciepanju nije težko, te je više stvar prakse. Oštrouman kao što je g.Trampuž odmah je to upoznao te je u dogovoru s tršćanskom vladom otvorio bio u Krku minulog proletja cjepovne tečaje za mužku i žensku mladež, posebice. Iz Štivana su trojica tečaje polazila, a bi bilo za cielo više – njih učestvovalo, da je vladina odluka u tom poslu prije prijavljena bila. Ali tu se radilo otom, da se Hrvati pouče, te negovorimo dalje. Tako je moglo svako selo po više, mladeži poslati, a to tim lakše, što su polazili na državni trošak, navlaš ondje, gdje nisu imali prilike prije upoznati se sa engleskim cjepanjem na suho, i sa onim na zeleno. Viečna hvala onomu, koji je izumio zeleni ciep! Ovdje pitamo g. dopisnika “N.Sl.” koliko je osoba otišlo iz njegova mjesta na cjepovne tečaje u Krk? Jesu li dakle naši seljaci imali prilike i mogli se naučili iz predavanja samoga g. Trampuža prije, pa i ljetos prije, nego je sastavio g. dopisnik onaj članak, potrebno cjepanje američke loze, odgovaramo odriešito sa da. Ako se po kojigod nije onimi prilikami poslužio, i naučio cjepati, to neka sam sebi pripiše, i zdušno kaže: mogao sam znati, a neznam. Nije li tako? Continue reading “Vladin vrt u Štivanu – konac”

Tečaji sa poljodjelsku obuku

Pučki prijatelj, 10. lipnja 1901.

Neznamo, da li je naš list uzrok, ili ko drugi, nu ko je da je, to je sad sve jedno, samo moramo sâ pohvalom izrazit se, da je polaznika prijavilo se sa svih strana izim iz Dobrinja, Omišlja i Dubašnice; nu mora se u obzir uzeti, da kod ovih su samo žene i djeca kod kuće a ostalo otišlo trbuhom za kruhom. Sa otoka Cresa došao ih takodjer liepi broj, a došlo bi ih bilo i više, kad bi bio magistrat creski revniji u upravi. Prije su ljudi doznali za naukovne tečaje jedan po drugom, nego kroz obćinu, prem su ljudi, kod obćine mogli vidjeti, da je stvar važna i urgente. Da bi iz grada Cresa došao bio liepi broj seljaka na pouku, o tom nit najmanje ne dvojimo, pošto su već lanjske godine mnogi molili, da ih se poduči, a da niesu tražili zato nikakve nagrade.

Natječaj

Pučki prijatelj, 10. svibnja 1901.

tičuć se praktične pouke o ciepanju amerikanskih loza, koja se imade uslied naredbe c. kr. ministarstva za poljodjelstvo od 5. siečnja t. g. br. 3326571918. obdržavati u vladinom vrtu u Krku i to za ženske, hrvatske narodnosti iz političkog kotara Lošinjskog.
1. Za vrieme od 20. svibnja do 25. lipnja t. g. obdržavati će vladin putujući učitelj poljodjelstva u Krku 4, po dva dana trajuća tečaja o ciepanju loze, i to za hrvatski govoreče djevojke i žene vinogradara iz političkog kotara Lošinjskog.
2. U slučaju, da se iz jedne ili druge obćine za ove tečaje ne bi prijavio dostatan broj ženskih natjecateljica pripustiti će se k ovim tečajem iznimno i muškarce.
3. Natjecateljice (natjecatelji) za polazak ovih tečaja ne smiju biti izpod 16 i ne preko 32 godine stari , moraju biti neporočna života i ako je moguće čitanju i pisanju vješti.
4. Za siromašnije natjecatelje za ove tečaje je c. kr. ministarstvo poljodjelstva odredilo veći broj podpora u iznosu Od 3—14 kruna svaka (veće podpôre odlučene su za natjecatelje iz odaljenih mjesta sudbenih kotara Lošinj i Cres).
5. One osobe, koje jedan od ovih polaziti žele, neka ulože dotične molbenice, pozivljajuć se na ovaj natječaj kod vladinog putujućeg ućitelja poljodjelstva, Frana Trampuža, i to one iz otoka Krka najkasnije do 20., a one iz sudbenih kotara Lošinj i Cres najkasnije do 22. svibnja t. g.

Svakoj molbenici priložiti treba svjedočbu ponašanja, starosti i o dosadašnjem zanimanju. Osim toga moraju oni natjecatel]i, koji podporu traže, priviti molbenici i svjedočbu siromaštva.

Od c. kr. Namjestničtva u Trstu.