Pitke vode na Otoku Cresu

Pučki prijatelj, broj 15, 10. kolovoza 1905.

Kako u svem, tako je i sa vodom po otoku Cresu. Tu ti uvijek dolaze nekakve komisije, uvijek se nešto mjeri, uvijek se nešto piše, uvijek govori o nekim krasnim cisternama, a samo se uvijek črpa i pije voda iz lokava, bara i kaljuža.
Minula nam je godina još svima u žalosnoj uspomeni. Te je godine mnogo stradao narod radi oskudice vode, a mnogo i mnogo je životinja uslijed toga parnulo. Nu to nije bilo kod nas samo minule godine, nego ta nesreća stizava pučanstvo ovog otoka malne svake godine. Kad bi ovamo i svakih deset dana kišilo, ipak bi u ljetno doba narod stradao radi pomanjkanja pitke vode, pošto ne ima u izobilju vlastitih bunara, a općinska cisterna malo gdje.

Zaista čovjeku se možđani stanu miješati, kad vidi, kako narod črpa u sudove za pivo i kuhanje onu vodu, kraj koje se marva i stoka napaja, i ostavlja svoju mokraću. Ja bih htio samo rado znati, čemu se toliko danas viče, buči i piše o nekom čovjekoljublju, napretku, liječenju proti malariji, o silnim pothvatima na zdravstvenom polju, kad nije proviđeno za zdravu pitku vodu, taj glavni uslov zdravlju?
Ostavit ću sve ostale općine na ovom otoku, a prozborit ću samo po koju u tom pogledu gledom na Belej, premda nek nitko ne misli, da je u drugim podopćinama bolje.
Već je više godina, da su Belejci tražili, da im se sagradi cisterna, za koju su oni pripravni pružiti trećinu troškova. Nu senatori na općini nisu htjeli na to pristati — buduć da je pri kraju molbe bilo nešto oštrije pisano. Nu koliko sam doznao nije to glavni uzrok, nego povod je tomu taj, što je općinski telal u Beleju htio, da se cisterna sagradi ne kraj crkve, nego više prama jugu. Pošto pako prema jugu ne ima ni jedne kuće, na koju bi se metnuli žlijebovi za sakupljanje vode, — tad je taj belejski telal u svojoj nedokučivoj pronicavosti i dosjetljivosti predložio općini, da bi se mogla za sakupljanje vode sagraditi jedna baraka, kako je po prilici creska peškarija ili duždeva palača u Mlecima. Premudrost! I tako to pitanje ostalo ne riješeno. Sada se pak govorka, da kad se bude sagradila nova školska zgrada, da će tada graditi i cisternu. A među tim? Međutim će narod piti vodu iz lokava pomiješanu sa goveđom i ovčjom mokraćom. A zar ne će oboliti? E pa što, ta ako i obole – liječnika im ne fali.
Nastavit će se